Avukatlık Hizmetleri Çek Senet Dolandırıcılığı Cezası

Çek Senet Dolandırıcılığı Cezası

Çek Senet dolandırıcılığı, halk arasında senet dolandırıcılığı kavramı bedelsiz senetler için veya verilen senedin ödenmemesi halinde kullanılmaktadır. Ödenmeyen senet sebebiyle önümüze gelen birçok senet dolandırıcılığı vakası, alacak davası yoluyla çözüme kavuşturulabilmektedir. 

NARYA HUKUK

Çek Senet dolandırıcılığı cezası kavramı Türk hukukunda bulunmamaktadır. Ancak halk arasında senet dolandırıcılığı kavramı bedelsiz senetler için veya verilen senedin ödenmemesi halinde kullanılmaktadır. Ödenmeyen senet sebebiyle önümüze gelen birçok senet dolandırıcılığı vakası aslında alacak davası yoluyla çözüme kavuşturulabilmektedir. Senet dolandırıcılığı suçu ve davasında borçlu ile alacaklı arasında düzenlenen, borcun varlığına delil teşkil etmesi için gerekli bilgileri barındıran ve taraflarca imzalanan belgedir. Ödenmeyen senet de bu senedin ispatladığı borç ilişkisinin konusu olan borç miktarının borçlu tarafından ödenmemesini ifade eder. 
Bedelsiz senet kullanma suçu TCK 156’da düzenlenmiştir. Bedelsiz senet borçlusu tarafından ödenmiş senedi ifade etmektedir. Maddede belirtilen senet kavramını ise bir borç-alacak ilişkisini ispatlayabilecek senet olarak anlamak gerekecektir. Bedelsiz senedi tamamen veya kısmen ödenmemiş gibi kullanmak 156.maddede düzenlenen suçu oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu suçun tamamlanması kullanma fiilinin gerçekleştirilmesiyle söz konusu olur. Bedelsiz senedi kullanma suçu cezası altı aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezasıdır. Ancak kanun koyucu suçun soruşturulması ve kovuşturulmasını şikayete bağlı tutmuştur. TCK 167 uyarınca bu suçun;
  1. Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden biri tarafından,
  2. Üstsoy, altsoy, bu derece kayın hısımlarından biri, evlat edinen, evlatlık tarafından,
  3. Aynı konutta birlikte yaşayan kardeşlerden biri tarafından işlenmesi halinde bu akraba hakkında cezaya hükmedilmeyecektir. Haklarında ayrılık kararı verilmiş eşlerden birinin, aynı konutta birlikte yaşamayan kardeşlerden birinin veya birlikte yaşayan amca, dayı, hala, teyze, yeğen ve ikinci derece kayın hısımlarından birinin zararına işlenen bedelsiz senet kullanma suçu üzerine verilecek ceza ise yarı oranında indirilecektir. 
Nitelikli Dolandırıcılık Suçunda Adli Para Cezası
5237 sayılı TCK’nın 158. maddesinin5237 sayılı TCK’nın 158. maddesinin 1. fıkrasının (e), (f) (i) ve (k) bentlerinde sayılan hallerde, yani suçtan elde edilen haksız menfaat belli ise; adli para cezasının tayininde tespit olunacak temel gün, suçtan elde olunan haksız menfaatin iki katından az olmayacak şekilde asgari ve bu miktara yükseltilerek belirlenecek gün sayısı üzerinden arttırma ve eksiltmeler yapıldıktan sonra ortaya çıkacak sonuç gün sayısı ile bir gün karşılığı aynı Kanunun 52. maddesi uyarınca, 20-100 TL arasında takdir olunacak miktarın çarpılması neticesinde sonuç adli para cezasının belirlenmesi gerekir. Buna göre, haksız menfaat miktarının 14.993 TL olduğu dikkate alınarak temel cezanın bu miktardan az olmayacak şekilde belirlenip sanığın 1499 gün adli para cezasıyla cezalandırılmasına, aynı Kanun’un 43. maddesi gereğince cezasının 1/4 oranında arttırılarak, 1873 gün adli para cezasıyla cezalandırılmasına ve aynı Kanun’un 52. maddesi gereğince günlüğü 20.00 TL den hesap edilmek suretiyle netice olarak 37.460 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, önce temel cezanın uygulama maddesine göre eksik olarak belirlenmesi, daha sonra, verilecek cezanın haksız menfaatin iki katından az olamayacağı gerekçesiyle, adli para cezasının doğrudan haksız menfaatin iki katı olarak belirlenmesi ve zincirleme suç hükümleri nedeniyle adli para cezasından arttırım yapılmayarak eksik ceza tayin edilmesindeki isabetsizlik, aleyhe temyiz bulunmaması nedeniyle bozma nedeni yapılmamıştır (Yargıtay 15.Ceza Dairesi - Karar: 2016/736).
Dolandırıcılık suçu veya suçun daha ağır şekli olan nitelikli dolandırıcılık suçu teknolojinin gelişmesiyle farklı boyutlar kazanmıştır. Dolandırıcılık suçu, bazı suçlarla kesişen fiiller içerdiğinden suç vasfının tespiti açısından şu suçlarla birlikte değerlendirilmelidir: Dolandırıcılık suçu, birçok farklı icrai hareketle işlenebildiğinden hukuk uygulayıcılarının her yeni vakıada suçun işlenip işlenmediği noktasındaki analizi hile, aldatma gibi kavramlar ışığında yapması gerekir.
 
 

Çek Senet Dolandırıcılığı Cezası

Adres
Harbiye, Cumhuriyet Cd. No: 40, 34367 Şişli/İstanbul
Mail
info@naryahukuk.com
Telefon
Çalışma Saatleri
Mon-Sun: 8am – 8pm

NARYA Hukuk BürosuDİĞER MAKALELER

_
Hukuk Bürosu
Bilişim suçları avukatı, Bilişim hukuku alanında hem yeni kurulan hem de köklü teknoloji şirketleriyle çok yakın çalışmakta, yeni şirketlerin kuruluşlarında mevzuata uyum ve altyapının kurulabilmesi ile teknoloji şirketlerinin günlük faaliyetleri kapsamında gerek duydukları geniş bir hukuki çerçevede hukuk danışmanlığı hizmeti vermektedir.
Hukuk Bürosu
Ceza hukuku, ilkel ceza hukuku dönemi, müşterek ceza hukuku dönemi, yeni zamanlar ceza hukuku dönemi, çağdaş ceza hukuku dönemi olarak sınıflandırılmaktadır
Hukuk Bürosu
Sözleşme hukuku avukatı, sözleşme hukukunda; iki ya da daha fazla kişi arasında yapılan ve koşullarına uyulması yasayla desteklenmiş olan antlaşmalara denir. Tarafların birbirine uygun irade açıklamalarıyla yapılan bir hukuki işlemdir.
Hukuk Bürosu
Miras hukuku, 4721 sayılı Medeni Kanunu’nun 495-682. maddeleri arasında düzenlenmiştir.  Mirasta mal paylaşımı sırasında tereke üzerinde miras hakkına sahip “yasal mirasçı” ve “atanmış mirasçı” olmak üzere iki tür mirasçılık biçimi vardır.
Narya Hukuk Bürosu
Harbiye, Cumhuriyet Cd. No: 40, 34367 Şişli/İstanbul
info@naryahukuk.com

Bizi Takip Edin

İletişim

NARYA Tüm Haklar Saklıdır

Copyright © 2022

 
Evden Eve Nakliyat