Avukatlık Hizmetleri Hakaret Davası

Hakaret Davası

Hakaret suçunun oluşmasına neden olan sözlerin tek tek kanunda sayılması imkansızdır. Suçun vücut bulması için kişinin onur, şeref veya saygınlığını rencide edecek somut bir fiil veya olgu isnat edilmeli veya sövme yoluyla kişinin onur, şeref veya saygınlığına saldırılmalıdır.

NARYA HUKUK

Hakaret davası, hakaret suçu, TCK md. 125-131 arasında şerefe karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Hakaret davasıHakaret suçu iki farklı şekilde işlenebilir: a-) Belli somut bir durum ve olgunun isnat edilmesi suretiyle kişinin şeref ve saygınlığının zedelenmesi, b-) Genel ve soyut nitelikteki söz ve davranışlarla kişinin değersizleştirilmesi, rencide edilmesi. Hakaret suçu doğrudan kişinin birey olmaktan kaynaklanan kişilik haklarına saldırıdır. Hakaret suçu ile sosyal bir kavram olan “şeref” ve kişinin özsaygısı korunmaktadır.
Hakaret suçunun oluşmasına neden olan sözlerin tek tek kanunda sayılması imkansızdır. Suçun vücut bulması için kişinin onur, şeref veya saygınlığını rencide edecek somut bir fiil veya olgu isnat edilmeli veya sövme yoluyla kişinin onur, şeref veya saygınlığına saldırılmalıdır. Görüldüğü üzere, hakaret suçunda önemli olan kişiyi rencide eden, toplum içinde değersizleştiren fiillerin cezalandırılmasıdır.
Bir kişiye açık açık “şerefsiz”, “haysiyetsiz”, “geri zekalı”, “aptal”, “hayvan”, “müsvedde” vb. gibi sözler söylemenin hakaret suçunu oluşturacağı kuşkusuzdur.
Kişiye isnat edilen somut olgu kişinin mevcut fiziksel veya psikolojik bir özelliğine vurgu yapsa da hakaret suçunu oluşturur. Örneğin, aksayarak yürüyen birine “allahın topal adamı” demek, gözü görmeyen birine “kör herif” demek hakaret suçunun oluşmasına neden olur.
Hakaret Suçunun Cezası Nedir?
Bu suçu işleyen kişilere karşı 3 aydan 2 yıla  kadar hapis cezası verileceği kanun kapsamında hüküm altına alınmıştır. Ancak suçu ağırlaştıran bir durumun mevcudiyeti durumunda nitelikli halden kaynaklı verilecek cezalar ağırlaştırılabileceği gibi hafifletici sebeplerin varlığı durumunda verilecek ceza azaltılabilir hatta  cezaya hükmolunmayadabilir.
Hakaret Suçunda  Ağırlaştırıcı Sebepler
-Suçun Kamu Görevlisine karşı görevinden kaynaklı işlenmesi
-Suçunun kişinin dinsel siyasal sosyal felsefi inanç düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden yaymaya çalışmasından mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı işlenmesi
-Suçun Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlenmesi
-Suçunun Alenen herkese açık bir yerde işlenmesi
Hakaret Davası Açmak İçin Nereye Başvurulur?
Bu suç kamu görevlisine hakaret suçu  hariç şikayete bağlı bir suç olup, fiilin gerçekleşmesinden itibaren  6 ay içerisinde mağdurca şikayetin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Suçun mağduru olan kişiler doğrudan ya da avukatları aracılığıyla Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunabilirler.
 

Hakaret Davası

Adres
Harbiye, Cumhuriyet Cd. No: 40, 34367 Şişli/İstanbul
Mail
info@naryahukuk.com
Telefon
Çalışma Saatleri
Mon-Sun: 8am – 8pm

NARYA Hukuk BürosuDİĞER MAKALELER

_
Hukuk Bürosu
Bilişim suçları avukatı, Bilişim hukuku alanında hem yeni kurulan hem de köklü teknoloji şirketleriyle çok yakın çalışmakta, yeni şirketlerin kuruluşlarında mevzuata uyum ve altyapının kurulabilmesi ile teknoloji şirketlerinin günlük faaliyetleri kapsamında gerek duydukları geniş bir hukuki çerçevede hukuk danışmanlığı hizmeti vermektedir.
Hukuk Bürosu
Ceza hukuku, ilkel ceza hukuku dönemi, müşterek ceza hukuku dönemi, yeni zamanlar ceza hukuku dönemi, çağdaş ceza hukuku dönemi olarak sınıflandırılmaktadır
Hukuk Bürosu
Sözleşme hukuku avukatı, sözleşme hukukunda; iki ya da daha fazla kişi arasında yapılan ve koşullarına uyulması yasayla desteklenmiş olan antlaşmalara denir. Tarafların birbirine uygun irade açıklamalarıyla yapılan bir hukuki işlemdir.
Hukuk Bürosu
Miras hukuku, 4721 sayılı Medeni Kanunu’nun 495-682. maddeleri arasında düzenlenmiştir.  Mirasta mal paylaşımı sırasında tereke üzerinde miras hakkına sahip “yasal mirasçı” ve “atanmış mirasçı” olmak üzere iki tür mirasçılık biçimi vardır.
Narya Hukuk Bürosu
Harbiye, Cumhuriyet Cd. No: 40, 34367 Şişli/İstanbul
info@naryahukuk.com

Bizi Takip Edin

İletişim

NARYA Tüm Haklar Saklıdır

Copyright © 2022