Avukatlık Hizmetleri Ticaret Hukuku Avukatı

Ticaret Hukuku Avukatı

Ticaret hukuku, oldukça geniş kapsamlı bir hukuk birimi olan bu disiplin, ticaret ile ilgili tüm faaliyetleri düzenleyen ve yürürlükte olan mevzuatlarının tamamını da ifade etmektedir. Hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt olarak ele alınmıştır.

NARYA HUKUK

Ticaret Hukuku Avukatı, ne yapar ? Ticaret hukuku avukatına mı ihtiyacınız var ?   Ticaret hukuku,   oldukça geniş kapsamlı bir hukuk birimi olan bu disiplin, ticaret ile ilgili tüm faaliyetleri düzenleyen ve yürürlükte olan mevzuatlarının tamamını da ifade etmektedir. Hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt olarak ele alınmıştır. İşletmeler, tacirler, bireyler arasındaki ticari ilişkileri, alışverişi ve tarafların haklarını düzenleyen hukuksal yapıdır.
Ticaret hukuku fazlasıyla geniş bir konuya hitap ettiği için burada verilen bilgiler yetersiz kaldığı taktirde ticaret hukuku avukatlarını bu numaradan 0216 606 4815 arayarak beklemeden doğrudan iletişim kurabilir destek alabilirsiniz.
Ticaret hukuku avukatları bu konuda fazlasıyla bilgili ve şirketlerin hakları konusunda sizlere de fazlasıyla yardımcı olacaktır.

Ticaret hukuku hükümleri ülkemizde, temel olarak Ticaret Kanunu'nda toplanmıştır (2011'da 6102 sayılı yasa). Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu,  Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ticaret hukuku kanunlarındandır.

Ticaret hukukunun genel kavramları tacir, ticari işletme,  ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet,  ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentelık,  ticaret ortaklıkları başlıklarında tanımlanır.
Ticaret hukuku nedir sorusuna kesin bir cevap alabilmek için kapsadığı, ticari işletme, ticari iş ve ticari hüküm, tacir, ticaret unvanı, işletme adı, marka, haksız rekabet, ticari defterler, ticaret sicili, cari hesap sözleşmesi ve tacir yardımcıları kavramları hakkında genel olarak bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Ticaret hukukunun muhatap aldığı tüzel kişiler/ tacirler kabaca ticaret işletmeleri, ticaret işleten dernekler ve vakıflar olmak üzere üçe ayrılmaktadır.
Ticaret hukuku, ticari şirketlerinde ise şirket sözleşmeleri belirli unsurları ihtiva etmelidir. Bunlar;

 •  Şahıs unsuru
 • Sözleşme unsuru
 • Sermaye unsuru
 • Ortak amaç unsuru
 • Ortak amaca ulaşabilmek için gayret ve özen sarf etme yükümlülüğü olarak gösterilmektedir.

Ticaret Kanunu’nda şirket türleri sınırlı olarak sayılmıştır. Ticaret hukuku ticari şirketleri kolektif, komandit, limited, anonim, şirketler ve kooperatiflerden ibarettir. Bunlardan kolektif, adi komandit ve adi şirketler şahıs şirketi; limited, anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ise sermaye şirketidir. Ticaret hukuku ticari şirketleri kanunda belirtilen usuller çerçevesinde birleşebilir, bölünebilir veyahut tür değiştirebilirler. Buna ilişkin hukuki düzenlemeler, Türk Ticaret Kanunu’nun 134 – 194. maddeleri arasında yer almaktadır.
 
Yabancı uyruklu bir şirketin Türkiye’de şube açabilmek için ilk olarak ikametgâhı Türkiye’de bulunan tam yetkili bir vekil tayin etmesi gerekmektedir. Bu vekil tayin edildikten sonra gerekli tüm belgeler ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne başvurulması gerekmektedir.
Yabancı uyruklu şirketlerin Türkiye’de şube açmak için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na sunacağı belgeler şunlardır:

 •  Şirket veya vekili tarafından yazılmış dilekçe. Bu dilekçe; şirket unvanı, şirket kuruluş tarihi, şirket uyruğu, şirket sermayesi, Türkiye’deki tam yetkili vekilin adı soyadı, vekilin Türkiye sınırları içinde yapacağı işlemlerde kanunu ve mevzuat hükümlerine uyacağına ilişkin taahhüt, şube adresi, şube faaliyet konusu ve şube sermayesi bilgilerinin bulunması zorunludur.
 •  Şirket yetkili organlarının şube açma kararının aslı ve tercümesi (kuruluş bildirim formu)
 •  Şirket ana sözleşmesinin aslı ve tercümesi
 •  Şirketin nerede, ne zaman ve hangi devlet kanunlarına göre kurulduğunu gösteren kuruluş evrakı ve şirketin halen faaliyet sürdürdüğüne ilişkin faaliyet belgesi. Bu belgelerin asıllarının yanında tercümeleri de istenmektedir.
 •  Türkiye vekilinin vekâletnamesinin aslı ve tercümesi. Bu vekâletname ihtiyaç duyulan hususların yanında şu hususları da içermelidir;

—Şirket ana sözleşmesinde gösterilmiş işlemleri yerine getirmesini ve şirketi temsil etmeyi,
—Şirket adına yapılacak işlemlerden doğacak davalarda şirketi davacı, davalı ve üçüncü şahıs olarak tüm mahkemelerde temsil etmeyi,
—Türkiye’den geçici süreli olarak ayrılması durumunda sahip olduğu yetkilerle yerine vekil tayin etmeyi,
—Merkez şubeye bağlı açılacak tali şubelere vekil tayini konularında yetkili olma.
Listede tercümeleri gereken evrakların tercümeleri aşağıdaki yollardan biri ile tasdiklenmelidir;
— Şirketin tabi olduğu ülkedeki Türk konsolosluğu tarafından,
— Türkiye Dış İşleri Bakanlığı tarafından
– Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çevresinde hazırlanan “ Yabancı resmi belgelerin tasdiki mecburiyetinin kaldırılması sözleşmesi” hükümlerine göre.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından şube açma izninin alınmasının ardından aşağıda sayılan belgeler ile Ticaret Sicil Memurluğu’na başvurulması ve şubenin tescil edilmesi gerekmektedir:

 •  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın izni,
 •  Şirket yetkilisi tarafından imzalı dilekçe,
 •  Noter tasdikli vekâletname,
 •  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı müzeyyel beyanname ve ilanı,
 •  Ticaret oda kayıt formu,
 •  Şube temsilcisinin imza sirküleri,
 •  Şirket sicil tüzüğünün 29 uncu maddesi uyarınca taahhütname,
 •  Şube temsilcisi Türk ise noter tasdikli kimlik kartı, yabancı ise noter tasdikli pasaport kopyası.

Ticaret Hukuku Avukatı

Adres
Harbiye, Cumhuriyet Cd. No: 40, 34367 Şişli/İstanbul
Mail
info@naryahukuk.com
Telefon
Çalışma Saatleri
Mon-Sun: 8am – 8pm

NARYA Hukuk BürosuDİĞER MAKALELER

_
Hukuk Bürosu
Bilişim suçları avukatı, Bilişim hukuku alanında hem yeni kurulan hem de köklü teknoloji şirketleriyle çok yakın çalışmakta, yeni şirketlerin kuruluşlarında mevzuata uyum ve altyapının kurulabilmesi ile teknoloji şirketlerinin günlük faaliyetleri kapsamında gerek duydukları geniş bir hukuki çerçevede hukuk danışmanlığı hizmeti vermektedir.
Hukuk Bürosu
Ceza hukuku, ilkel ceza hukuku dönemi, müşterek ceza hukuku dönemi, yeni zamanlar ceza hukuku dönemi, çağdaş ceza hukuku dönemi olarak sınıflandırılmaktadır
Hukuk Bürosu
Sözleşme hukuku avukatı, sözleşme hukukunda; iki ya da daha fazla kişi arasında yapılan ve koşullarına uyulması yasayla desteklenmiş olan antlaşmalara denir. Tarafların birbirine uygun irade açıklamalarıyla yapılan bir hukuki işlemdir.
Hukuk Bürosu
Miras hukuku, 4721 sayılı Medeni Kanunu’nun 495-682. maddeleri arasında düzenlenmiştir.  Mirasta mal paylaşımı sırasında tereke üzerinde miras hakkına sahip “yasal mirasçı” ve “atanmış mirasçı” olmak üzere iki tür mirasçılık biçimi vardır.
Narya Hukuk Bürosu
Harbiye, Cumhuriyet Cd. No: 40, 34367 Şişli/İstanbul
info@naryahukuk.com

Bizi Takip Edin

İletişim

NARYA Tüm Haklar Saklıdır

Copyright © 2022